Aansprakelijkheid
Het is belangrijk dat alle aanwijzingen op verpakkingen en bijsluiters opgevolgd worden. Voor afwijkend gebruik en/of hantering aanvaardt Dermatheek geen aansprakelijkheid.
Dermatheek's aansprakelijkheid richting de koper is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs. Dermatheek  is, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de internetsite, het (onjuiste) gebruik van de internetsite door de klant en het verstrekken van onjuiste gegevens door de klant. Daarbij is Dermatheek, uitgezonderd opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ontstaan door haar geleverde producten en/of enige tekortkoming bij het uitvoeren van de ‘overeenkomst’ of het schenden van enige andere verplichtingen ten opzichte van de klant.
Schade, als bedoeld in de alinea hierbij, die naar het oordeel van de klant te wijten is aan de opzet of grove schuld van Dermatheek, moet zo snel mogelijk en in elk geval binnen dertig (30) dagen schriftelijk aan Dermatheek zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Dermatheek gemeld wordt, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Tenzij de klant aantoont dat hij/zij de schade redelijkerwijs niet eerder kon melden.
We stellen de webshop van Dermatheek met passie en de grootst mogelijke zorg samen, maar het blijft mensenwerk. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen daardoor voorkomen. Dermatheek is nooit aansprakelijk voor winstderving of verlies van goodwill of enige andere gevolgschade.
 Dermatheek is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid in de aangeboden informatie. Ook is Dermatheek niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door problemen die door het internet kunnen ontstaan, zoals storingen, tijdelijke onderbrekingen, fouten of vertraging in het geven van informatie en services door Dermatheek. Daarnaast is Dermatheek niet verantwoordelijk voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van gegevens, adviezen of ideeën die door Dermatheek worden gegeven via deze website of mailverkeer vanuit Dermatheek. Dermatheek beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de informatie die we op de website geven ook altijd helemaal geschikt is voor gebruik in andere landen.

Review aansprakelijkheid
De geplaatste product reviews via Feedback Company geven de persoonlijke mening weer van de betreffende gebruik(st)er. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze reviews. Als de reviews niet in overeenstemming zijn met de review huisregels van ons en van Feedback Company dan kunnen we de reviews (gedeeltelijk) van de site verwijderen.

Copyright
Er is veel aandacht besteed aan het design van deze site. De Dermatheek webwinkel ontvangt daarom auteursrechtelijke bescherming. Deze site is alleen bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hard copy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Dermatheek is het niet toegestaan deze site op een andere manier te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Dermatheek en de merken die Dermatheek verkoopt, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Dermatheek of het betreffende merk is het niet toegestaan gebruik te maken van deze logo’s of merken voor een andere website of voor ander gebruik.
Dermatheek heeft het recht om informatie die op deze site staat op elk moment te wijzigen, zonder dit vooraf aan te kondigen.
We hebben geprobeerd de informatie zo duidelijk mogelijk voor je weer te geven. Heb je een specifieke vraag neem dan gerust contact met ons op via info@dermatheek.nl of via het contactformulier.